Trwają prace legislacyjne nad projektem ustawy – Prawo komunikacji elektronicznej

Na trwające posiedzenie Sejmu RP zaplanowano pierwsze czytanie rządowego projektu pakietu przepisów wprowadzających Prawo komunikacji elektronicznej (PKE). PKE to obszerna regulacja mająca na celu wdrożenie do polskiego porządku prawnego przepisów Dyrektywy 2018/1972, ustanawiającej Europejski kodeks łączności elektronicznej (Dyrektywa). Jednocześnie, PKE zastąpi aktualnie obowiązującą ustawę – Prawo telekomunikacyjne (PT).

Sama Dyrektywa zawiera uaktualnione przepisy regulujące sieci łączności elektronicznej, usługi telekomunikacyjne oraz towarzyszące urządzenia i usługi. Przede wszystkim, Dyrektywa zawiera regulacje służące stymulowaniu konkurencji i zwiększeniu inwestycji w sieci 5G i sieci o bardzo dużej przepustowości, co jest jednym z celów strategicznych UE na rzecz wizji europejskiego „społeczeństwa gigabitowego” – w którym dostępność i wykorzystanie takich sieci umożliwia powszechne korzystanie z produktów, usług i aplikacji w ramach jednolitego rynku cyfrowego.

W związku z tak określonym zakresem regulacji Dyrektywy, PKE reguluje kwestie wykonywania działalności polegającej na zapewnieniu komunikacji elektronicznej – uzupełniając je pakietem przepisów dot. regulowania rynków komunikacji elektronicznej, a także ustawowymi warunkami gospodarowania częstotliwościami, zasobami orbitalnymi oraz zasobami numeracji. Ponadto, PKE ureguluje także prawa i obowiązki użytkowników oraz zasady przetwarzania danych telekomunikacyjnych.

Z racji tego, że PKE zastąpi dotychczasowe Prawo telekomunikacyjne, PKE będzie regulować kwestie niebędące implementacją Dyrektywy, m. in. będą to przepisy dot. tajemnicy komunikacji elektronicznej, czy kwestie wymagań dla urządzeń radiowych.

Interesującym elementem PKE będą również regulacje dot. praw konsumentów – otrzymają oni dostęp do niezależnego narzędzia, dzięki któremu będą mogli porównywać oferty usług komunikacji elektronicznej i wybrać najdogodniejszą z nich. PKE to również poszerzenie ochrony konsumentów – umowy konsumenckie mają być bardziej czytelne i przejrzyste, szczególnie dzięki dołączeniu do nich zwięzłego podsumowania warunków umowy. PKE wzmacnia zatem pozycję konsumentów w relacjach z dostawcami usług.

PKE dostosowuje ponadto polskie przepisy do unijnych regulacji dot. ujednolicenie gniazda ładowania urządzeń elektronicznych. Dzięki temu, sprzęty takie jak np. smartfony, słuchawki czy laptopy, będą miały jednolite, uniwersalne gniazdo – USB typu C.

Biorąc pod uwagę, że PKE zastępuje PT i stanowi obszerną regulację, dziwi stosunkowo krótkie vacatio legis, które może nie wystarczyć rynkowi na dostosowanie się do zmian. Ustawa ma wejść w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia, z wyjątkami.

Zachęcamy do śledzenia procesu legislacyjnego.

Ustawa PKE dostępna pod linkiem: https://www.sejm.gov.pl/sejm10.nsf/druk.xsp?nr=423

Przepisy wprowadzające PKE dostępne pod linkiem: https://www.sejm.gov.pl/sejm10.nsf/druk.xsp?nr=424