Prawo Zamówień Publicznych

Szczegóły specjalizacji

Kompleksowa obsługa na wszystkich etapach postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. Pracujemy zarówno dla zamawiających, jak i dla wykonawców. Reprezentujemy strony w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądem zamówień publicznych.

Prawo zamówień publicznych należy do naszych wiodących specjalizacji. Nasi prawnicy regularnie doradzają w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, w szczególności w sektorze IT, systemów GIS, telekomunikacji i energetyki.

Nasze wsparcie dla wykonawców rozpoczyna się już na etapie uruchomienia postępowania – a jeśli wystąpi potrzeba, również wcześniej, na etapie analizy rynku przez zamawiającego. Weryfikujemy dokumentację, identyfikując wymagania, które mogą utrudnić lub uniemożliwić Klientowi uzyskanie zamówienia, a następnie wspieramy przy opracowywaniu pytań do SWZ lub odwołania. Opracowujemy umowy konsorcjum, przygotowujemy dokumenty związane z tzw. udostępnieniem zasobów podmiotów trzecich, a także weryfikujemy oferty i wnioski naszych Klientów, aby zminimalizować ryzyko wykluczenia z postępowania lub odrzucenia oferty. W trakcie postępowania oceniamy oferty i wnioski konkurencyjnych wykonawców pod kątem możliwości wniesienia odwołania. Przygotowujemy lub weryfikujemy korespondencję z zamawiającym (np. wyjaśnienia, uzupełnienia dokumentów).

Zamawiających wspieramy w opracowaniu założeń dla postępowania – doradzamy przy wyborze trybu, konstruowaniu warunków udziału w postępowaniu, kryteriów oceny ofert, prowadzeniu rozmów z wykonawcami w trybach negocjacyjnych. Ponadto opracowujemy i weryfikujemy ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacje warunków zamówienia (w tym wzory umów lub istotnych postanowień umowy). Zapewniamy kompleksowe wsparcie od chwili ogłoszenia postępowania do chwili podpisania umowy: wspieramy przy redagowaniu odpowiedzi na pytania do SWZ, weryfikujemy wnioski i oferty, przygotowujemy projekty wezwań i innych pism kierowanych do wykonawców, uczestniczymy w postępowaniach w roli biegłych.

Mamy bogate doświadczenie w obsłudze postępowań przed Krajową Izbą Odwoławczą. Przygotowujemy odwołania na każdym etapie postępowania (w tym odwołania od treści ogłoszenia lub SWZ oraz od niekorzystnego rozstrzygnięcia postępowania), przystąpienia do postępowań odwoławczych, reprezentujemy Klientów na posiedzeniach i rozprawach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Zapewniamy również sporządzanie, wnoszenie i popieranie skarg na orzeczenia KIO przed Sądem zamówień publicznych oraz sporządzanie, wnoszenie i popieranie skarg kasacyjnych na orzeczenia Sądu zamówień publicznych do Sądu Najwyższego.

Nasze wsparcie obejmuje także etap realizacji umowy – zabezpieczanie bieżących interesów Klienta w relacjach z drugą stroną umowy, prowadzenie negocjacji na etapie polubownego rozwiązywania konfliktów, reprezentowanie Klienta w sporach przed sądami powszechnymi.

W czym pomagamy

  • postępowanie przed KIO i sądem powszechnym
  • wsparcie w procedurach przetargowych
Masz pytania?
Zapraszamy do kontaktu

Pozostałe specjalizacje