Opinia rzecznika generalnego z dnia 22 lutego 2024 r. (sprawa C-693/22) – sprzedaż bazy danych.

Trybunał Sprawiedliwości UE ma odpowiedzieć na pytanie, czy baza danych osobowych może zostać sprzedana w postępowaniu egzekucyjnym, nawet jeśli osoby, których te dane dotyczą, nie wyraziły na to zgody. W wydanej niedawno opinii rzecznik generalny Pritt Pikamäe zaproponował interpretację RODO dopuszczającą taką sprzedaż.

Sprawa dot. sporu wynikłego z powództwa pewnej spółki przeciwko członkowi zarządu innej spółki, która prowadzi działalność w zakresie sprzedaży internetowej. Polski sąd, który zadał pytanie Trybunałowi, nie miał wątpliwości, że stronie powodowej przysługuje wierzytelność. Na wniosek wierzyciela wszczęto następnie postępowanie egzekucyjne z majątku pozwanego, które zakończyło się wydaniem przez komornika postanowienia o umorzeniu egzekucji z uwagi na brak majątku spółki. Pozwany wskazał jednak, że posiada dwie bazy danych użytkowników platformy internetowej, którą utworzył, a ich wartość po sprzedaży mogłaby zaspokoić wierzyciela. Jednak bazy zawierają dane osobowe osób, które nie wyraziły zgody na przetwarzanie swoich danych w formie udostępniania osobom trzecim.

Zdaniem rzecznika generalnego TSUE powinien uznać, że sprzedaż takiej bazy jest dopuszczalna, z następujących powodów:

  • Operacje przeprowadzane przez komornika sądowego m. in. pobieranie, przeglądanie w celu oszacowania wartości baz danych i ich sprzedaży w drodze publicznej licytacji wchodzą w zakres stosowania RODO, a w konsekwencji należy je uznać za „przetwarzanie” danych w rozumieniu rozporządzenia. Komornika należy uznać za administratora tych danych.
  • Rozpatrywane przetwarzanie jest zgodne z prawem, jeżeli jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej komornikowi sądowemu.
  • Cel przetwarzania danych przez komornika sądowego różni się od celu pierwotnego tj. umożliwienia korzystania z platformy sprzedaży internetowej. Aby dalsze przetwarzanie można było uznać za zgodne z RODO, musi ono stanowić w demokratycznym społeczeństwie niezbędny i proporcjonalny środek do osiągnięcia jednego z celów leżących w interesie ogólnym, o których mowa rozporządzeniu. Egzekucja roszczeń cywilnoprawnych może, co do zasady, uzasadniać przetwarzanie danych rozpatrywane w niniejszej sprawie.

W opinii nie poruszono innego wątku, który może być interesujący dla potencjalnych nabywców. Nawet jeśli sprzedaż bazy w postępowaniu egzekucyjnym jest dozwolona, problematyczne może okazać się przetwarzanie danych osobowych przez jej nabywcę. Prawdopodobnie brak wzmianek na ten temat wynika z tego, że nie został poruszony przez polski sąd zadający pytanie.

Opinia rzecznika generalnego dostępna jest pod linkiem: Sprawa C-693/22