Beijing Internet Court (BIC) rozstrzygnął w sprawie dotyczącej ochrony wytworów AI w prawie autorskim

Pod koniec 2023 r. Beijing Internet Court (BIC) rozstrzygnął w bardzo interesującej sprawie dotyczącej ochrony wytworów AI w prawie autorskim. Powód twierdził, że w lutym 2023 r. wygenerował przypominający fotografię obrazek z wykorzystaniem narzędzia Stable Diffusion. Następnie opublikował go na portalu społecznościowym. Zdjęcie to znalazło się później w artykule, który został opublikowany przez pozwanego bez zgody powoda na platformie Baijiahao. Pozwany usunął też z obrazka znak wodny.

Rozpoznając sprawę BIC wskazał, że należy rozstrzygnąć:

  • Czy sporny obrazek jest utworem i jakiego rodzaju utwór on stanowi?
  • Czy powód posiada prawa autorskie do tego obrazka?
  • Czy zachowanie pozwanego stanowi naruszenie?

Najciekawsze rozważania dotyczyły pierwszego z tych zagadnień. Zgodnie z chińskim prawem autorskim, aby praca została uznana za utwór należy wziąć pod uwagę następujące kwestie: praca należy do dziedziny literatury, sztuki czy nauki; jest oryginalna; wyrażona w określonej formie; jest osiągnięciem intelektualnym. BIC skupił się na kwestiach osiągnięcia intelektualnego i oryginalności. Wobec pozostałych elementów wskazał natomiast krótko, że praca ta nie różni się od zdjęć czy obrazów, które ludzie zazwyczaj widzą, oczywiście należy do kategorii sztuki i posiada formę wyrażenia.

„Osiągnięcie intelektualne” odnosi się do rezultatu działań intelektualnych, dlatego dana praca powinna odzwierciedlać intelektualny wkład osoby fizycznej. BIC odnalazł ten element analizując proces tworzenia: od momentu koncepcji do ostatecznego rezultatu. Na podstawie początkowo wygenerowanego obrazka, powód dodał kilka słów kluczowych, zmodyfikował parametry i ostatecznie uzyskał obrazek, który chciał. Zatem, od momentu, w którym powód miał pomysł na obrazek do jego ostatecznego wyboru, dokonał pewnych nakładów intelektualnych, takich jak projektowanie postaci, wybór słów kluczowych, układanie kolejności słów kluczowych, ustawianie parametrów oraz wybieranie obrazu.

Oczywiście nie wszystkie osiągnięcia intelektualne są utworami, a tylko te, które posiadają element oryginalności. „Oryginalność” wymaga, aby praca została ukończona niezależnie przez autora i odzwierciedlała jego osobistą ekspresję. Zdaniem BIC w tej sprawie oryginalność wyrażała się w spersonalizowanych wyborach powoda i jego osądzie estetycznym podczas całego procesu. Obejmowało to nie tylko wybór i układanie promptów oraz parametrów, ale także dopracowywanie ostatecznego wyniku. W związku z tym takie „osiągnięcia intelektualne” przekraczają zwykłe „mechaniczne” działania, które pozbawione są oryginalności.

Na pozostałe dwie kwestie BIC odpowiedział twierdząco, uznając, że wygenerowany przez AI obraz podlega prawu autorskiemu, a prawa autorskie do niego ma osoba, która użyła AI do jego wytworzenia.

Pełna treść wyroku dostępna jest pod linkiem: